Анализът на замърсяването в река Черна показа превишение до 20 пъти над нормата

След изследване на седем проби, взети от повърхностните води на река Черна, бе установено, че има превишение – от 6 до 20 пъти над допустимите стойности за добро състояние по отношение на азот амониев, азот нитритен, ортофосфати и общ фосфор.

Този факт бе засечен по време на общата проверка, извършена от РИОСВ – Смолян и Басейновата дирекция “Източнобеломорски район” (БДИБР).

Идентифициран е източникът на замърсяване – изтичане на отпадъчни води от градски канализационен колектор, който се влива в реката през изходната тръба към преливник в квартал Устово, град Смолян. 

Проби бяха взети както преди, така и след изтичането на отпадъчните води в реката Черна. Те бяха анализирани по следните параметри: температура, активна реакция pH, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5 (биохимична потребителска кислородна потребност), ХПК (химична потребителска кислородна потребност), азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор (под формата на фосфор), ортофосфати (под формата на фосфор), α СПАВ (сапонифицируеми вещества) и хлориди.

Измерените стойности на биогенните елементи (азотни и фосфорни) указват на наличие на непречистени домашно-фекални отпадъчни води. Резултатите от анализите за БПК5 и общ азот все още не са готови.

Сравнението между пробите на повърхностни води от река Черна преди и след изтичането на отпадъчни води от канализационния колектор показва влиянието върху водния ресурс. Затова БДИБР ще предприеме административно-наказателни действия съгласно закона за административни нарушения и наказания.

Измерените стойности на анализите от 20-ти август 2023 г. не са съществено по-високи от тези, направени през националния мониторинг на река Черна между 2019 и 2023 г. Въпреки това, през този период никога не са били регистрирани толкова високи стойности на азот амониев.

БДИБР подчертава, че участъкът на река Черна е засегнат и от дейността на ВЕЦ “Устово”, като в района близо до хидроелектроцентралата е открита мъртва риба.

Освен това, БДИБР планира да нареди допълнителни проби и тестове на биологичния елемент на дънната макробезгръбначна фауна в Регионалната лаборатория при ИАОС. Този анализ ще оцени влиянието на предишни замърсявания след вземането на допълнителни проби.

След приключване на този мониторинг ще стане ясно в каква степен замърсяването, което доведе до гибелта на рибата, е предизвикало екологични щети на река Черна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *